Działka inwestycyjna 9415 m², Aleksandrów Kujawski, Parkowa

działka inwestycyjna • na sprzedaż • rynek wtórny • Aleksandrów Kujawski • Parkowa

368 300  • 9415 
39 zł za m2

 Dodaj do schowka Usuń ze schowka Kontakt

Burmistrz Miasta Aleksandrowa Kujawskiego

ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski


L.P.: 1

Położenie nieruchomości: Aleksandrów Kujawski ul. Parkowa

Nr działki: 3/22 mapa 14 -

Nr księgi wieczystej: WL1A/00020981/1

Powierzchnia działki w m2: 9415 m2

Cen wywoławcza nieruchomości netto: 368.300 zł słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych.

Wadium (zł): 37.000 zł słownie: trzydzieści siedem tysięcy złotych.


L.P.: 2

Położenie nieruchomości: Aleksandrów Kujawski ul. Parkowa

Nr działki: 3/23 mapa 14 -

Nr księgi wieczystej: WL1A/00020981/1

Powierzchnia działki w m2: 9561 m2

Cen wywoławcza nieruchomości netto: 373.980.000 zł słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych.

Wadium (zł): 38.000 zł słownie: trzydzieści osiem tysięcy złotych.


I przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 15 listopada 2019 roku o godzinie 09.00 w Urzędzie Miejskim w Aleksandrowie Kujawskim, pokój nr 118.


Opis nieruchomości: działki położone są na terenie na którym brak jest aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W zatwierdzonym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrowa Kujawskiego” uchwałą Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego Nr XVIII/86/2000 z dnia 20 stycznia 2000r. - działki położone są na terenie oznaczonym symbolem 1 ZP o przeznaczeniu: „teren o funkcji rekreacji i turystyki”.

Nieruchomości objęte przetargiem wolne są od obciążeń i zobowiązań. Brak sieci uzbrojenia. Warunki przyłączeń do poszczególnych sieci infrastruktury należy indywidualnie uzgodnić z właściwym gestorem sieci, własnym staraniem i na własny koszt.Ceny wywoławcze nieruchomości gruntowych są cenami netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w stawce 23% zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Cena sprzedaży nieruchomości brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne oraz prawne, jeżeli wpłacą wadium (z podaniem numeru działki) w wysokości określonej w kol. 6 tabeli. Wadium należy wnieść do dnia 12 listopada 2019 roku w formie pieniężnej w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Nr 51 9537 0000 20010017 9735 0006 (za termin wpłaty wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na konto Urzędu).Aby przetarg można było uznać za ważny postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej (z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).

Wadium wniesione przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe osoby zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca nieruchomości. Nieruchomości sprzedawane na podstawie danych z ewidencji gruntów, wznowienie i okazanie granic na koszt i staraniem nabywcy.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie powiadomiony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Regulamin i dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 106 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim, tel. 54 282 68 29.

Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn.Aleksandrów Kujawski 08.10.2019 r.


Burmistrz Miasta Aleksandrowa KujawskiegoKontakt:
Urząd Miasta Aleksandrów Kujawski
tel: 54 282 68 29


Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 54 282 68 29

Osoba do kontaktu: Urząd Miasta Aleksandrów Kujawski

 Wyślij wiadomość e-mail

  • powierzchnia: 9415 m2
  • powierzchnia działki: 9415 m2
  • numer oferty: 24702/3186/OGS
  • data dodania: 9 Październik 2019
  • data ostatniej aktualizacji: 9 Październik 2019

Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 54 282 68 29

Osoba do kontaktu: Urząd Miasta Aleksandrów Kujawski

 Wyślij wiadomość e-mail