Działka budowlana 3,33 ha, Żagań, Bolesława Chrobrego

działka budowlana • na sprzedaż • rynek wtórny • Żagań • Bolesława Chrobrego

934 000  • 33317 
28 zł za m2

 Dodaj do schowka Usuń ze schowka Kontakt

BURMISTRZ MIASTA ŻAGAŃ OGŁASZA

PIERWSZY NIEOGRANICZONY PRZETARG USTNY

na sprzedaż nieruchomości komunalnej:

wyznaczoną do sprzedaży jest nieruchomość składająca się z następujących działek ewidencyjnych gruntu:


L.p.: 1

Nr ewid. działki: 1450/2

Pow. [ha]: 0,6041

Lokalizacja: ul. Chrobrego

Księga wieczysta: ZG1G/00036635/9


L.p.: 2

Nr ewid. działki: 1450/1

Pow. [ha]: 2,7276

Lokalizacja: ul. Chrobrego

Księga wieczysta: ZG1G/00046666/8Cena zbycia nieruchomości: 934.000,00 zł

Wadium: 93.400,00 zł

Nieruchomość położona jest w strefie peryferyjnej miasta. Nieruchomość niezabudowana, położona w kompleksie działek o podobnym przeznaczeniu. W niedalekiej odległości od działki przebiega obwodnica miejska. Bezpośredni dojazd do nieruchomości ul. Chrobrego - od strony centrum miasta oraz od strony oczyszczalni ścieków - istnieje ograniczenie tonażu pojazdów do 10 ton. Nieruchomość ma regularny kształt, teren jest płaski, porośnięty samosiewami drzew i krzewów nie przedstawiającymi wartości użytkowej. Działka nie jest uzbrojona, przez działkę 1450/2 przechodzi napowietrzna linia energetyczna oraz kolektor ściekowy, które ograniczają możliwości zabudowy nieruchomości. Dostępność do sieci uzbrojenia: ul. Chrobrego zainwestowana jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Pozostałych sieci uzbrojenia brak.

Przeznaczenie nieruchomości: Nieruchomość znajduje się w obszarze obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego uchwałą Rady Miasta Żagań XLV/56/2006 z dnia 24 lipca 2006 r. Plan dopuszcza zabudowę produkcyjną, składów i magazynów.

Obciążenia i zobowiązania ciążące na nieruchomościach - Brak.

Termin zagospodarowania nieruchomości - Nie dotyczy.

Termin do składania wniosków o pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przez osoby o których mowa wart. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upłynął 28 czerwca 2019 r.

Przetarg odbędzie się 17 grudnia 2019 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Żagań Pl. Słowiański 17 pokój nr 13 (I piętro).

Wadium w podanej powyżej wysokości należy wnosić w kasie Urzędu Miasta Żagań lub na konto BZ WBK S.A. O/Żagań 39 10902558-0000000640000101 w terminie do 13 grudnia 2019 r.

Uwaga! Wadium powinno wpłynąć na konto w wyznaczonym terminie, dowód uiszczenia wadium upoważnia do czynnego uczestniczenia w przetargu.

Do ceny ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23 %. Wadium zostaje zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się nie później niż przed upływem 3 dni od daty przetargu. Należność ustalona w przetargu winna zostać wniesiona najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej. W razie uchylenia się nabywcy ustalonego w przetargu od zawarcia umowy wadium nie będzie podlegać zwrotowi, a przetarg uważać się będzie za niebyły.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby przystępujące do przetargu będące w związku małżeńskim zobowiązane są do przedłożenia na piśmie zgody małżonki/a na zakup nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej. Ponadto osoby uczestniczące w przetargu powinny dysponować (swoim i małżonki/a) dowodami osobistymi, nr Pesel, aktualny wypis z KRS lub zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej lub z innego właściwego rejestru, nr NIP (dotyczy osób prawnych), które będą potrzebne do wypełnienia oświadczeń.

Bliższe informacje: Urząd Miasta Żagań - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 7 (parter), telefon (068) 477 10 42, lub na stronie internetowej www.bip.zagan.pl.Kontakt:
Urząd Miasta Żagań
tel: (068) 477 10 42


Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 0684771042

Osoba do kontaktu: Urząd Miasta Żagań

 Wyślij wiadomość e-mail

  • powierzchnia: 33317 m2
  • powierzchnia działki: 33317 m2
  • numer oferty: 24700/3186/OGS
  • data dodania: 9 Październik 2019
  • data ostatniej aktualizacji: 9 Październik 2019

Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 0684771042

Osoba do kontaktu: Urząd Miasta Żagań

 Wyślij wiadomość e-mail