Działka rekreacyjna 1780 m², Puste Łąki

działka rekreacyjna • na sprzedaż • rynek wtórny • Puste Łąki

26 000  • 1780 
15 zł za m2

 Dodaj do schowka Usuń ze schowka Kontakt

Wyszków, dn. 31.10.2019r.


BURMISTRZ WYSZKOWA

OGŁASZA VI PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY


na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Wyszków położonej w Pustych Łąkach, dla których Sąd Rejonowy w Wyszkowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Nr OS1W/00048214/8. Nieruchomość składa się z działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 449/3 i 449/4 o łącznej powierzchni 1780 m2 (będą zbyte jako jedna nieruchomość).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość położona jest na terenie przeznaczonym w części pod zabudowę letniskową, w części pod zieleń łęgową, śródpolną, dolin rzek i zieleń leśną.

Cena wywoławcza nieruchomości - 26.000,00zł (wadium 3.900,00zł)

Cena wywoławcza nieruchomości stanowi 50% ceny wywoławczej z I przetargu.Terminy poprzednich przetargów:

14.05.2019r., 25.06.2019r., 06.08.2019r., 17.09.2019r., 29.10.2019r.UWAGA! Na obu działkach znajdują się pozostałości po ogrodzeniu a na działce nr 449/4 drewniana szopa.Przetarg odbędzie się w dniu 9 grudnia 2019r. o godz. 11.00 w budynku Urzędu Miejskiego w Wyszkowie, Aleja Róż 2 (pokój 126A - sala ślubów).

Przystępujący do przetargu winni wpłacić na rzecz Gminy Wyszków wadium w wysokości podanej w nawiasach z adnotacją „Przetarg w dniu 09.12.2019r. Puste Łąki”, najpóźniej do dnia 3 grudnia 2019r. na konto nr 19 8931 0003 00022233 2029 0007 w Banku Spółdzielczym w Wyszkowie. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Wyszkowie.

Osoby przystępujące do przetargu powinny posiadać następujące dokumenty:

1) Dokument tożsamości.

2) Przy nabywaniu nieruchomości przez jednego z małżonków do majątku wspólnego, należy złożyć pisemną zgodę drugiego małżonka na dokonanie nabycia z podaniem numeru nieruchomości oraz notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu.

3) Pełnomocnictwo w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

4) Pełnomocnicy powinni złożyć pełnomocnictwo z poświadczeniem własnoręczności podpisu.

5) W przypadku pełnomocnictwa notarialnego - wypis lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem.

6) W przypadku osób prawnych należy przedłożyć dokument uprawniający do reprezentowania firmy (np. Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców).Całą wylicytowaną kwotę, po uwzględnieniu wadium należy wpłacić, najpóźniej w terminie 7 dni przed datą zawarcia aktu notarialnego.

W przypadku uchylenia się od zawarcia aktu notarialnego wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy. Zgodnie z § 12 uchwały Nr XIX/189/16 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania, wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony koszty notarialne i wieczystoksięgowe ponosi nabywca. Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie, pokój 125, tel. (29) 743-77-17. Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wyszkowie oraz na stronie: bip.wyszkow.pl

Kontakt:
Urząd Miasta Wyszków - pokój 129
tel: (29) 743-77-17


Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 29 743 77 17

Osoba do kontaktu: Urząd Miasta Wyszków - pokój 129

 Wyślij wiadomość e-mail

  • powierzchnia: 1780 m2
  • powierzchnia działki: 1780 m2
  • numer oferty: 24933/3186/OGS
  • data dodania: 31 Październik 2019
  • data ostatniej aktualizacji: 31 Październik 2019

Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 29 743 77 17

Osoba do kontaktu: Urząd Miasta Wyszków - pokój 129

 Wyślij wiadomość e-mail