Działka inwestycyjna 1669 m², Łebcz

działka inwestycyjna • na sprzedaż • rynek wtórny • Łebcz

86 000  • 1669 
52 zł za m2

 Dodaj do schowka Usuń ze schowka Kontakt

OGŁOSZENIE O PRZETARGU


Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 6 i 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości (j.t. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).


WÓJT GMINY PUCK ogłasza II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż n/w nieruchomości, położonych na terenie gminy Puck.


1. Przetarg odbędzie się dnia 22.11.2019 r. o godz: 10:00 w budynku Urzędu Gminy Puck przy ul. 10 Lutego 29.

2. Nieruchomości wolne są od wszelkich obciążeń oraz zobowiązań.

3. Wysokość wadium wynosi 10 % ceny wywoławczej, wnoszone w pieniądzu, płatne na rachunek Urzędu Gminy Puck Nr 55834900020008950020000030 BS Krokowa.

4. Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku bankowym jw. w dniu 18.11.2019 r.

5. Wpłata wadium jest równoznaczna z zapoznaniem się ze stanem przedmiotu przetargu jak i uwarunkowaniami planistycznymi i urbanistycznymi dotyczącymi zbywanej nieruchomości.

6. Dowód wpłaty wadium należy przedłożyć komisji przetargowej w dniu przetargu.

7. Przystępujący do przetargu osobiście lub pełnomocnicy zobowiązani są do przedłożenia dokumentów potwierdzających tożsamość a w przypadku osób prawnych także aktualny odpis z KRS oraz uchwałę wyrażającą zgodę na udział w przetargu i nabycie nieruchomości. W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej - umowę spółki, REGON spółki, uchwałę na odpłatne nabycie nieruchomości, bądź stosowne umocowanie do działania w imieniu spółki zezwalające na odpłatne nabycie nieruchomości. W przypadku nabywania nieruchomości przez osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim (również wspólników spółek cywilnych) na przetargu wymagana jest obecność obojga małżonków. W przypadku uczestnictwa jednego z małżonków należy okazać pisemne oświadczenie współmałżonka z notarialnie poświadczonym podpisem o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego. W przypadku rozdzielności majątkowej należy okazać odpowiedni dokument. Osoby pozostające w związku małżeńskim a zamierzające nabyć nieruchomość do majątku odrębnego zobowiązane są złożyć stosowne oświadczenie.

8. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie po zamknięciu przetargu.

9. Uczestnik, który wygra przetarg, a uchyli się od zawarcia umowy nabycia wylicytowanej nieruchomości traci wadium.

10. Do ceny nabycia wylicytowanych nieruchomości dolicza się podatek Vat w wysokości 23 %.

11. Cena nabycia ustalona w przetargu wraz z podatkiem Vat płatna do dnia zawarcia umowy notarialnej.

12. Zastrzega się prawo odwołania lub unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów.

13. Ogłoszenie zostanie opublikowane w prasie lokalnej, zamieszczone na stronach internetowych Gminy Puck oraz wywieszone na tablicy informacyjnej Urzędu.

14. Informacji udziela się w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Puck lub telefonicznie pod Nr 058 673 56 14.Puck, dnia 8 października 2019 r.Kontakt:
Urząd Gminy Puck
tel: 58 673 56 14


Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 58 673 56 14

Osoba do kontaktu: Urząd Gminy Puck

 Wyślij wiadomość e-mail

  • powierzchnia: 1669 m2
  • powierzchnia działki: 1669 m2
  • numer oferty: 24699/3186/OGS
  • data dodania: 9 Październik 2019
  • data ostatniej aktualizacji: 9 Październik 2019

Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 58 673 56 14

Osoba do kontaktu: Urząd Gminy Puck

 Wyślij wiadomość e-mail