Działka budowlana 1200 m², Kębłowo Nowowiejskie

działka budowlana • na sprzedaż • rynek wtórny • Kębłowo Nowowiejskie

34 272  • 1200 
29 zł za m2

 Dodaj do schowka Usuń ze schowka Kontakt

RRG.6840.7.2019


Na podstawie art.38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz § 3, § 6 i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U z 2014 roku, poz.1490 z późn. zm.)


Wójt Gminy Nowa Wieś Lęborska

84-351 Nowa Wieś Lęborska ul. Grunwaldzka 24

tel. centr. 59/ 8612428

tel./ fax. 59/8612164


ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony


na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 201 o powierzchni 0,1200 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Kębłowo Nowowiejskie, dla której V Wydział Sądu Rejonowego w Lęborku prowadzi księgę wieczystą nr SL1L/00015075/7.


Cena wywoławcza

Cena wywoławcza wynosi: 34 272 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt dwa złote). Do ceny wywoławczej doliczony zostanie stosowny podatek Vat.


Data przeprowadzenia przetargu

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2019 roku o godzinie 12- tej w sali nr 117 Urzędu Gminy w Nowej Wsi Lęborskiej.


Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość gruntowa oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 201 (dr) o powierzchni 0,12 ha, położona w obrębie ewidencyjnym Kębłowo Nowowiejskie, gmina Nowa Wieś Lęborska znajduje się na terenie dla którego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu ewidencyjnego Kębłowo Nowowiejskie (Uchwała Nr XLIII/438/18 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 2 marca 2018 r.). Działka położona na terenach eksploatacji kruszywa. Przeznaczenie podstawowe: powierzchniowa eksploatacja kopaliny - piasków ze żwirami, przeznaczenie dopuszczalne: tymczasowe obiekty i urządzenia obsługi technicznej związane z prowadzeniem eksploatacji kruszywa; urządzenie infrastruktury technicznej. Działka stanowi drogę wewnętrzną.


Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.


Lokalizacja ogólna nieruchomości

Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w południowo- wschodniej części miejscowości. Kształt działki regularny.


Mapa z lokalizacją szczegółową nieruchomości


Warunki uczestnictwa w przetargu

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, w wysokości 10 % ceny wywoławczej nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży w kasie tut. Urzędu lub przelewem na konto Urzędu Gminy - PKO Bank Polski SA 51 1020 2791 00007702 0269 0212 do dnia 12 listopada 2019 roku. W razie wpłat na konto, wadium powinno być wnoszone z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 12 listopada 2019 r. - pod rygorem uznania przez organizatora przetargu, że warunek wpłaty nie został spełniony. Wniesione wadia przez uczestników przetargu, którzy przetarg wygrają zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.


O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z zastrzeżeniem, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.


Uczestnicy przetargu winni przed otwarciem przetargu przedłożyć komisji przetargowej:

a/ dowód wpłaty wadium,

b/ w przypadku osób fizycznych - dowód tożsamości lub paszport, w przypadku reprezentowania innej osoby - pełnomocnictwo notarialne bądź z podpisem poświadczonym notarialnie,

c/ w przypadku małżonków nabywających nieruchomość do majątku wspólnego do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem drugiego małżonka, upoważniającym do reprezentowania go w przetargu na zbycie nieruchomości, zawierającym zgodę na odpłatne nabycie nieruchomości,

d/ w przypadku wspólników spółki cywilnej - aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, dowody tożsamości wspólników spółki, stosowne pełnomocnictwa,

e/ w przypadku osób prawnych - aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa, dowody tożsamości reprezentujących podmiot.


W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom.


Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wpłacone wadium przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zaliczone zostanie na poczet ceny sprzedaży nieruchomości, a pozostałym zostaje zwrócone. Wniesienie wadium przez uczestnika przetargu oznacza, że uczestnik zapoznał się ze stanem nieruchomości w terenie i warunkami określonymi w ogłoszeniu.


Jeżeli osoba, która przetarg wygra uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży wadium przepada na rzecz sprzedającego. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabywanej nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Granice nieruchomości objętej przetargiem nabywca przyjmuje wg stanu przedstawionego na wyrysie z mapy katastralnej a stan nieruchomości wg stanu na gruncie. Koszty związane z ewentualnym okazaniem granic geodezyjnych nieruchomości, w tym również wznowienie znaków granicznych ponosi w całości nabywca nieruchomości. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy notarialnej. Nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba, która została ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cudzoziemcy zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U z 2018 roku, poz. 2094 z poźn. zm.) w przypadku wygrania przetargu zobowiązani są przed zawarciem umowy notarialnej uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych na nabycie nieruchomości w przypadkach, gdy zezwolenie jest wymagane. Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów. Informacja o odwołaniu przetargu zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z uzasadnieniem przyczyny. Nabywca nieruchomości ponosi koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty wpisów wieczysto księgowych.


Dokumentacja dotycząca przedmiotu przetargu znajduje się w Referacie Rozwoju Gminy, Ochrony Środowiska i Promocji na parterze Urzędu Gminy (pokój nr 5) i jest do wglądu w dniach i godzinach pracy urzędu, tel. 59 861 24 28 w.33.


Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy, w sołectwie Kębłowo Nowowiejskie, Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy (www.bip.nwl.pl) oraz poprzez umieszczenie ogłoszenia w prasie.


ZASTĘPCA WÓJTA
/ - /
WOJCIECH GUŹNICZAKKontakt:
Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska
tel: 59 861 24 28 w.33


Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 59 861 24 28

Osoba do kontaktu: Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska

 Wyślij wiadomość e-mail

  • powierzchnia: 1200 m2
  • powierzchnia działki: 1200 m2
  • numer oferty: 24695/3186/OGS
  • data dodania: 9 Październik 2019
  • data ostatniej aktualizacji: 9 Październik 2019

Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 59 861 24 28

Osoba do kontaktu: Urząd Gminy Nowa Wieś Lęborska

 Wyślij wiadomość e-mail