Działka budowlana 737 m², Borki

działka budowlana • na sprzedaż • rynek wtórny • Borki

20 000  • 737 
27 zł za m2

 Dodaj do schowka Usuń ze schowka Kontakt

OGŁOSZENIE O PRZETARGUNa podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) oraz § 3, 4 i 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Świętajno w pow. oleckimogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:1) nieruchomości gruntowej niezabudowanej, z prawem zabudowy, oznaczonej nr 110, o powierzchni 0,0737 ha, położonej w obrębie Borki, gm. Świętajno, o urządzonej KW OL1C/00007000/0 w Sądzie Rejonowym w Olecku Wydział Ksiąg Wieczystych.Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 20 000,00 zł.

Wadium wynosi 2 000,00 zł. Wysokość minimalnego postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka ta oznaczona jest na rysunku planu symbolem 7 ML o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę letniskową.

Do ceny netto ustalonej w przetargu zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT - 23%.Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2019r. o godzinie 10:00 w budynku Urzędu Gminy, pok. nr 11.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wyżej podanej wysokości na rachunek bankowy BS Olecko Oddz. Świętajno Nr 64 9339 0006 00100100 0707 0044 z takim wyprzedzeniem, aby najpóźniej w dniu 14 listopada 2019r., nastąpiło uznanie rachunku bankowego. W tytule wpłat wadium należy wskazać oznaczenie nieruchomości, imię i nazwisko uczestnika przetargu, a w przypadku małżeństwa - obojga małżeństwa.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są przedstawić komisji przetargowej:

- dowód wpłaty wadium,

- dokument stwierdzający tożsamość i obywatelstwo - dowód osobisty, jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba fizyczna,

- stosowne pełnomocnictwo - pełnomocnicy uczestników przetargu.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet ceny nabycia, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu należy wpłacić na wyżej podane konto najpóźniej przed dniem podpisania umowy notarialnej. Termin podpisania notarialnej umowy sprzedaży zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Odstąpienie od przeniesienia prawa własności w formie aktu notarialnego w ustalonym dniu i godzinie z przyczyn nieuzasadnionych przez nabywcę spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

Organizator przetargu może:

- od chwili rozpoczęcia odstąpić od jego przeprowadzania z przyczyn uzasadnionych,

- odstąpić od zawarcia umowy notarialnej w razie stwierdzenia, że przetarg został przeprowadzony z naruszeniem prawa. Koszty czynności notarialnych, opłaty sądowe oraz ewentualnego wznowienia granic ponosi nabywca.Świętajno, dnia 9 października 2019r.Kontakt:
Urząd Gminy Świętajno
tel: 087 521 54 20


Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 0875215420

Osoba do kontaktu: Urząd Gminy Świętajno

 Wyślij wiadomość e-mail

  • powierzchnia: 737 m2
  • powierzchnia działki: 737 m2
  • numer oferty: 24705/3186/OGS
  • data dodania: 9 Październik 2019
  • data ostatniej aktualizacji: 9 Październik 2019

Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 0875215420

Osoba do kontaktu: Urząd Gminy Świętajno

 Wyślij wiadomość e-mail