Działka budowlana 1212 m², Lidzbark Warmiński

działka budowlana • na sprzedaż • rynek wtórny • Lidzbark Warmiński

105 840  • 1212 
87 zł za m2

 Dodaj do schowka Usuń ze schowka Kontakt

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO OGŁASZA

CZWARTY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

GRUNTOWEJ POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKIDziałka położona przy ul. Józefa Wybickiego, oznaczona w obrębie 5 numerem ewidencyjnym 137/5 o powierzchni 1212m2, KW Nr OL1L/00032916/7.Cena wywoławcza: 105.840,00zł (słownie: sto pięć tysięcy osiemset czterdzieści złotych).

Wadium: 12.000,00 zł. (słownie: dwanaście tysięcy złotych).Nieruchomość gruntowa w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lidzbark Warmiński oznaczona jest symbolami:MN.01 - Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przeznaczenie uzupełniające: infrastruktura techniczna, zieleń, mała architektura.

Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) zasady i warunki podziału: adaptuje się istniejący podział geodezyjny, minimalna powierzchnia nowo wydzielanej działki budowlanej: 800 m2;

2) nieprzekraczalna linia zabudowy - zgodnie z oznaczeniami na rysunku planu;

3) zabudowę należy realizować jako wolnostojącą w ilości nie większej niż jeden budynek mieszkalny na działce budowlanej;

4) maksymalna wysokość zabudowy: dwie kondygnacje nadziemne w tym poddasze użytkowe, jednak nie więcej niż 9,0 m;

5) geometria dachów: dachy dwuspadowe lub wielospadowe, o symetrycznym nachyleniu połaci głównych zawartym w przedziale od 30º do 45º, kryte dachówką ceramiczną lub materiałem zbliżonym do niej wyglądem;

6) kolorystyka dachów: odcienie czerwieni lub grafitu;

7) maksymalna wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej: 0,30;

8) minimalna i maksymalna intensywności zabudowy: od 0,10 do 0,60;

9) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej: 50%;

dopuszczalny poziom hałasu w środowisku - jak dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

ZP.02 - Tereny zieleni urządzonej w granicach działki budowlanej

1) obowiązuje zakaz zabudowy obiektami kubaturowymi;

2) dopuszcza się lokalizację obiektów małej architektury;

3) dopuszcza się możliwość grodzenia.Nieruchomość gruntowa przeznaczona jest do sprzedaży na własność, nabywcy uiszczają wylicytowaną cenę +23% podatku VAT.

Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej, na działkach ustanowiona jest służebność przesyłu na rzecz ENERGA - OPERATOR S.A.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 listopada 2019 ROKU O GODZ. 10:00

W URZĘDZIE MIEJSKIM W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 8 listopada 2019 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, w formie papierowej, dowód tożsamości - w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nabywcy zobowiążą się do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.Cena wylicytowana (po odliczeniu wpłaconego wadium) wraz z podatkiem VAT winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.Pierwszy przetarg nieograniczony odbył się w dniu 28.02.2019 roku, drugi 16.05.2019 roku, trzeci 06.08.2019 roku.Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pokój nr 5, tel. 89 7678513.Lidzbark Warmiński, dnia 03.10.2019 rokuPOŁOŻENIE DZIAŁKI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

- LIDZBARK WARMIŃSKI ULICA JÓZEFA WYBICKIEGOKontakt:
Urząd Miasta Lidzbark Warmiński
tel: 89 767 85 13


Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 89 767 85 13

Osoba do kontaktu: Urząd Miasta Lidzbark Warmiński

 Wyślij wiadomość e-mail

  • powierzchnia: 1212 m2
  • powierzchnia działki: 1212 m2
  • numer oferty: 24698/3186/OGS
  • data dodania: 9 Październik 2019
  • data ostatniej aktualizacji: 9 Październik 2019

Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 89 767 85 13

Osoba do kontaktu: Urząd Miasta Lidzbark Warmiński

 Wyślij wiadomość e-mail