Działka budowlana 2,50 ha, Lidzbark Warmiński

działka budowlana • na sprzedaż • rynek wtórny • Lidzbark Warmiński

468 440  • 25010 
19 zł za m2

 Dodaj do schowka Usuń ze schowka Kontakt

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA


PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

DZIAŁKI GRUNTU POŁOŻONEJ NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKIDziałka położona przy ulicy Dąbrowskiego, oznaczona w obrębie 2 numerem 13/2 o powierzchni 25010m2. Zapisana w księdze wieczystej KW Nr OL1L/00014806/1.Cena nieruchomości - 468.440,00zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czterdzieści złotych 00/100).Wadium: 50.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)Działka w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta oznaczona jest symbolem: B23P - tereny projektowanej zabudowy przemysłowej i magazynowo-składowej. Wysokość projektowanej zabudowy do 2-ch kondygnacji z podwyższonymi dachami, kąt nachylenia połaci dachowych 15º(±5º). Dachy dwuspadowe kryte materiałem dachówkopodobnym. Powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 50% ogólnej powierzchni działki, a powierzchnia biologicznie czynna nie może być mniejsza jak 20% powierzchni działki. Dopuszcza się łączenie terenów lub inny podział w zależności od potrzeb potencjalnych inwestorów. Pod warunkiem zapewnienia obsługi komunikacyjnej terenów powstałych w wyniku podziału lub scalenia oraz ich prawidłowego funkcjonowania.Do ceny wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 GRUDNIA 2019 ROKU O GODZ. 9:00

W URZĘDZIE MIEJSKIM W LIDZBARKU WARMIŃSKIM PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 5 grudnia 2019 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości - w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nabywcy zobowiążą się do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

Cena wylicytowana razem z podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Koszty związane ze nabyciem ponosi nabywca.Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pokój nr 5, tel. 89 7678513 w godz. 8:00 -15:00.Lidzbark Warmiński, dnia 01 października 2019 rokuPołożenie działki w terenie - Lidzbark Warmiński ul. Dąbrowskiego

Kontakt:
Urząd Miasta Lidzbark Warmiński
tel: 89 767 85 13


Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 89 767 85 13

Osoba do kontaktu: Urząd Miasta Lidzbark Warmiński

 Wyślij wiadomość e-mail

  • powierzchnia: 25010 m2
  • powierzchnia działki: 25010 m2
  • numer oferty: 24696/3186/OGS
  • data dodania: 9 Październik 2019
  • data ostatniej aktualizacji: 9 Październik 2019

Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 89 767 85 13

Osoba do kontaktu: Urząd Miasta Lidzbark Warmiński

 Wyślij wiadomość e-mail