Działka inwestycyjna 857 m², Lidzbark Warmiński, Olsztyńska

działka inwestycyjna • na sprzedaż • rynek wtórny • Lidzbark Warmiński • Olsztyńska

61 700  • 857 
72 zł za m2

 Dodaj do schowka Usuń ze schowka Kontakt

BURMISTRZ LIDZBARKA WARMIŃSKIEGO

OGŁASZA



PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ

DZIAŁEK GRUNTU POŁOŻONYCH NA TERENIE MIASTA LIDZBARK WARMIŃSKI



1. Działka położona przy ulicy Olsztyńskiej, oznaczona w obrębie 1 numerem 13/154 o powierzchni 857m2.

Cena nieruchomości - 61.700,00zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych) + 23% VAT.

Wysokość wadium wynosi: 7.000,00zł (słownie: siedem tysięcy złotych)



2. Działka położona przy ulicy Olsztyńskiej, oznaczona w obrębie 1 numerem 13/155 o powierzchni 993m2.

Cena nieruchomości - 71.500,00zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) + 23% VAT.

Wysokość wadium wynosi: 8.000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych)



Działki zapisane są w księdze wieczystej KW Nr OL1L/00014801/6.



Działki w Planie Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona jest symbolem B1RU - „Teren usług i garaży. Ustala się wysokość projektowanej zabudowy do 2-ch kondygnacji nadziemnych. Wewnętrzny podział w granicach linii rozgraniczających teren, może być kształtowany w dostosowaniu do rodzaju usług i potrzeb przyszłego inwestora. Geometria dachów: dla przeznaczenia podstawowego - nie ustala się, dla przeznaczenia uzupełniającego powinna być kształtowana w sposób jednolity dla całego zespołu garaży. Dopuszcza się zbliżenie budynków gospodarczych lub garaży do granicy sąsiednich działek na warunkach określonych w przepisach odrębnych. Dopuszcza się uzupełnienia zabudowy w zespołach istniejących garaży - gabaryty i formę budynków należy dostosować do istniejących garaży.



Do wylicytowanej ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.



PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 14 LISTOPADA 2019 ROKU O GODZ. 9:00

W SALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJSKIEGO W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

PRZY ULICY RATUSZOWEJ 5.



W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 8 listopada 2019 roku wpłacą wadium na konto Urzędu Miasta Bank Millennium S.A. Oddział Lidzbark Warmiński Nr 13116022020000000061931481. Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na w/w rachunek.



Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości - w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot - w przypadku osób prawnych.



Nabywcy są zobowiązani wykorzystywać grunt zgodnie z przeznaczeniem tj. rozpocząć budowę w ciągu roku i zakończyć budowę (wybudować budynek w stanie surowym zamkniętym) w ciągu trzech lat, licząc od dnia zawarcia umowy notarialnej.

Nabywcy zobowiążą się do przełożenia urządzeń naziemnych i podziemnych znajdujących się na tej działce na własny koszt, w razie potrzeby, oraz do ich udostępnienia w celu wykonania remontów i konserwacji bez roszczeń odszkodowawczych.

Cena wylicytowana razem z podatkiem VAT (po odliczeniu wpłaconego wadium) winna być uiszczona przed zawarciem umowy notarialnej. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylania się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy notarialnej.

Koszty związane ze nabyciem ponosi nabywca.



Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.



Szczegółowych informacji udziela Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Lidzbarku Warmińskim ul. Ratuszowa 5, pokój nr 5, tel. 89 7678513 w godz. 8:00 -15:00.



Lidzbark Warmiński, dnia 30 września 2019 roku



Położenie działek w terenie - Lidzbark Warmiński ul. Olsztyńska





Kontakt:
Urząd Miasta Lidzbark Warmiński
tel: 89 767 85 13






Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 89 767 85 13

Osoba do kontaktu: Urząd Miasta Lidzbark Warmiński

 Wyślij wiadomość e-mail

  • powierzchnia: 857 m2
  • powierzchnia działki: 857 m2
  • numer oferty: 24697/3186/OGS
  • data dodania: 9 Październik 2019
  • data ostatniej aktualizacji: 9 Październik 2019

Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 89 767 85 13

Osoba do kontaktu: Urząd Miasta Lidzbark Warmiński

 Wyślij wiadomość e-mail