Lokal usługowy na sprzedaż, 194 m², Brodnica

lokal usługowy • na sprzedaż • rynek wtórny • Brodnica

103 000  • 194 
531 zł za m2

1 pomieszczenie • 1 piętro • budynek 1 piętrowy

 Dodaj do schowka Usuń ze schowka Kontakt

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz.1490)


ZARZĄD POWIATU W ŚREMIE

ogłasza

przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości stanowiących mienie Powiatu Śremskiego:


Lp.: 1.

Nr ewid. działki: 189/4

Powierzchnia w m²: 1768

Położenie nieruchomości: Brodnica ul. Główna 84

Cena nieruchomości: 103.000,00 netto zł/ *

Wadium w zł: 10.000,00

Termin przetargu: 12.12.2019 r. godz. 10:00


Lp.: 2.

Nr ewid. działki: 189/5

Powierzchnia w m²: 1734

Położenie nieruchomości: Brodnica ul. Główna

Cena nieruchomości: 52.000,00 netto zł/ **

Wadium w zł: 5.000,00

Termin przetargu: 12.12.2019 r. godz. 10:15


* Sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.)

** Do ceny uzyskanej w przetargu doliczony zostanie 23% podatek VAT zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (Dz. U z 2018r., poz. 2174 z późn. zm.)Opis nieruchomości Lp. 1:

Przedmiotowa nieruchomość zabudowana budynkiem o funkcji usługowej (dawna przychodnia zdrowia) położona jest w miejscowości Brodnica przy ul. Głównej 84. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej. Teren jest częściowo ogrodzony i zagospodarowany zielenią oraz w części utwardzony. Sąsiedztwo stanowi szkoła podstawowa, zabudowa usługowa i mieszkaniowa oraz działki niezabudowane. Na działce zlokalizowany jest budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony z dachem płaskim, uzbrojony w instalacje energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 194,53m2. Budynek w przeważającej części jest nieużytkowany i stanowi pustostan. Umową najmu zawartą na czas nieoznaczony z osobą fizyczną objęte jest mieszkanie o powierzchni użytkowej 58,67m2. Stan techniczny i standard wykończenia pomieszczeń określony został jako niski - budynek przeznaczony do remontu. Przez działkę przebiegają sieci infrastruktury technicznej (wodociąg i kanalizacja sanitarna), które stanowią przyłącze do budynku zlokalizowanego na nieruchomości sąsiedniej oznaczonej ewidencyjnym działki 189/2.Opis nieruchomości Lp. 2:

Przedmiotowa nieruchomość gruntowa położona jest w miejscowości Brodnica przy ul. Głównej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej i graniczy z nieruchomością zabudowaną oznaczoną ewidencyjnym numerem 189/4. Kształt działki nieregularny. Teren jest niezabudowany, a uzbrojenie w zasięgu.Przeznaczenie i sposób zagospodarowania:

Obszar na którym zlokalizowane są nieruchomości oznaczone ewidencyjnymi numerami działek 189/4 i 189/5 nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brodnica zatwierdzonego uchwałą Nr XVIII/110/2012 Rady Gminy w Brodnicy z dnia 26 kwietnia 2012 r. przedmiotowe działki oznaczone są jako tereny zabudowy usługowej.Nieruchomości będące przedmiotem przetargu zapisane są w księdze wieczystej numer PO1M/00034328/3, której działy III i IV nie wykazują obciążeń.Przetargi odbędą się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Śremie, ul. Mickiewicza 17, pok. nr 15.Osoba zamierzająca wziąć udział w przetargu zobowiązana jest wnieść wadium w gotówce najpóźniej do dnia 9 grudnia 2019r. na konto Starostwa Powiatowego w Śremie nr: 31 1020 4027 00001002 1396 6611. Przy wpłacie wadium, w tytule należy wpisać: „Przetarg na zakup działki numer 189/4” lub „Przetarg na zakup działki numer 189/5”.

Wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, a w przypadku uchylenia się przez tę osobę od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. Uczestnik przetargu zobowiązany jest okazać komisji przetargowej dowód tożsamości, dowód wpłaty wadium, a osoba reprezentująca osobę prawną winna się okazać stosownym pełnomocnictwem.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży z nabywcą będącym cudzoziemcem, w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278.) jest uzyskanie zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zasadach i w sytuacjach określonych w tej ustawie. Cudzoziemiec przystępując do przetargu musi przedłożyć promesę - przyrzeczenie wydania wyżej wymienionego zezwolenia.

Przetarg przeprowadzony będzie na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r., poz.1490).

Koszty zawarcia umowy notarialnej oraz koszty ewentualnego okazania granic lub wznowienia punktów granicznych ponosi nabywca.

Z nieruchomościami objętymi sprzedażą można zapoznać się w terenie w dniu 5 grudnia 2019 r od godz. 13:30 do godz. 14:30.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości, treści umowy najmu oraz trybu, zasad i warunków przetargów udzielają pracownicy Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Śremie ul. Mickiewicza 17, pok. nr 4, tel. 61 819 75 30.Tel. 61-28-37-001, fax 61-28-29-321, e-mail , www.powiat-śrem.pl
Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Śremie
tel: 618197530


Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 61 819 75 30

Osoba do kontaktu: Starostwo Powiatowe w Śremie

 Wyślij wiadomość e-mail

  • powierzchnia: 194 m2
  • powierzchnia działki: 1768 m2
  • piętro: 1 piętro
  • liczba pięter w budynku: 1 piętrowy
  • liczba pokoi: 1 pomieszczenie
  • numer oferty: 7115/3186/OOS
  • data dodania: 8 Listopad 2019
  • data ostatniej aktualizacji: 8 Listopad 2019

Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 61 819 75 30

Osoba do kontaktu: Starostwo Powiatowe w Śremie

 Wyślij wiadomość e-mail