Działka budowlana 2057 m², Biały Bór, Akacjowa

działka budowlana • na sprzedaż • rynek wtórny • Biały Bór • Akacjowa

86 000  • 2057 
42 zł za m2

 Dodaj do schowka Usuń ze schowka Kontakt

Biały Bór, dnia 7 października 2019 r.


BURMISTRZ BIAŁEGO BORU

OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY

na dzień 8 listopada 2019 r. na godz. 10.00


na sprzedaż nieruchomości przeznaczonej pod budowę budynku magazynowo-socjalno-mieszkalnego, położonej w obrębie ewidencyjnym 03 miasta Biały Bór, przy ul. Akacjowej opisanej w księdze wieczystej nr KO1I/00017178/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szczecinku.

I. PRZEDMIOT PRZETARGU

Lp.: 1.

Numer geodezyjny nieruchomości: 147/14, 147/19

Powierzchnia nieruchomości w ha: 0,2057

Cena wywoławcza brutto w zł: 86.000

Wadium w zł: 8.600

Postąpienie minimalne w zł: 860

Przeznaczenie w decyzji o warunkach zabudowy: Budowa budynku magazynowo- socjalno-mieszkalnego na działkach 147/14 i 147/19.


Ceny wywoławcze zawierają podatek VAT.Działki sprzedawane jako jedna nieruchomość. Nieruchomość jest niezabudowana i niezagospodarowana. Do granicy działki nr 147/19 doprowadzona jest sieć wodociągowa i kanalizacyjna. Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie nieczystości płynnych do sieci kanalizacji sanitarnej nastąpi na warunkach określonych przez PWiK w Szczecinku na wniosek właściciela nieruchomości. Zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach wydanych przez gestora sieci elektroenergetycznej. Teren działki jest plaski, porośnięty samosiejkami. Granice tworzą kształt zbliżony do kwadratu z nieznacznie ściętym jednym z narożników.

Dojazd do drogi publicznej: gminnej z ulicy Lipowej lub Topolowej. Działki są wolne od obciążeń i zobowiązań wobec osób trzecich.

Na nieruchomość została wydana na wniosek osoby fizycznej Decyzja nr 36/2019 o warunkach zabudowy z dnia 24 czerwca 2019 r. ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowo-socjalno-mieszkalnego na działkach nr 147/14 i 147/19 położonych w Białym Borze (obręb 03).II. ZAKRES ZOBOWIĄZAŃ NABYWCY NIERUCHOMOŚCI:

1. Zapoznanie się z istniejącym stanem prawnym, technicznym sposobem zagospodarowania oraz stanem faktycznym nabywanej nieruchomości, przeznaczeniem nieruchomości w decyzji o warunkach zabudowy.

2. Utrzymanie czystości i porządku na ternie posiadanej nieruchomości oraz w jej otoczeniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

3. Obowiązek podatkowy.III. WARUNKI NABYCIA PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Gmina Biały Bór sprzedaje nieruchomości na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków i nie posiada badań geologicznych działek ujętych w ogłoszeniu o przetargu.

Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i osoby prawne.Warunkiem uczestnictwa w przetargach jest:

1. Wniesienie wadium w wysokości jak podano w tabeli do dnia 5 listopada 2019 roku, (za datę wniesienia wadium (dla każdej działki odrębnie) uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek urzędu) na konto Urzędu Miejskiego w Białym Borze Bank Spółdzielczy Sławno O/Biały Bór nr 15 9317 1025 13001023 2000 0011 - z dopiskiem „Wadium na sprzedaż działek nr 147/14 i 147/19”. Wadium zostanie wliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Innym osobom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni od zamknięcia przetargu. W przypadku jeśli wpłata następuje z konta innej osoby niż nabywająca nieruchomość, na dowodzie wpłaty wadium należy również podać imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.

2. Osoba fizyczna będąca uczestnikiem przetargu, winna stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście i przedłożyć komisji przetargowej dokument tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika takiej osoby za okazaniem dokumentu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie, upoważniającego do uczestnictwa w przetargu.

W sytuacji, gdy nieruchomość nabywana będzie w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej, a w przetargu uczestniczy jeden z małżonków, konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody (oryginał) współmałżonka lub złożenie do protokołu oświadczenia osoby przystępującej do przetargu o wyrażeniu zgody małżonka na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego;

W przypadku rozdzielności majątkowej, na wpłacie winny znajdować się imiona i nazwiska wszystkich osób nabywających nieruchomość.

Powyższe dotyczy również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

- spółki cywilne uczestniczące w przetargu winny być reprezentowane w terminie i miejscu przetargu przez wspólnika dysponującego dokumentem tożsamości i oryginałem pełnomocnictwa notarialnego do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez wszystkich wspólników. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika spółki cywilnej posiadającego dowód tożsamości i oryginał pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie udzielonego przez wszystkich wspólników spółki cywilnej;

- podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego będący uczestnikiem przetargu, reprezentowany jest przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w jego imieniu zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym. Osoba ta lub osoby winny stawić się w terminie i miejscu przetargu osobiście z dokumentem tożsamości. Dopuszcza się uczestnictwo w przetargu pełnomocnika podmiotu podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego za okazaniem dowodu tożsamości i oryginału pełnomocnictwa sporządzonego notarialnie do uczestnictwa w przetargu udzielonego przez osobę lub osoby umocowane do zaciągania zobowiązań w imieniu tego podmiotu, zgodnie z zapisami w Krajowym Rejestrze Sądowym;

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik powinien złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są mu znane i przyjmuje je bez zastrzeżeń.Przetarg odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białym Borze przy ul. Słupskiej 10 w sali konferencyjnej na II piętrze budynku, sala nr 44.W przypadku uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy sprzedaży, nie podpisania przez wyłonionego nabywcę nieruchomości protokołu z przetargu oraz uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie, wadium nie podlega zwrotowi. Warunkiem nabycia nieruchomości jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed zawarciem aktu notarialnego. Zawiadomienie o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Koszty notarialne i sądowe ponosi nabywca.Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Dodatkowe informacje w sprawie przetargu można uzyskać od poniedziałki do piątku w godz. 8-14, pokój nr 15, tel. 094 3739002, 3739032, wew. 520, fax. 94 3739745 lub drogą elektroniczną na adresy: ,

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Białym Borze jest Burmistrz. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białym Borze, dostępnym pod adresem strony internetowej www.bialybor.com.plZapraszam do udziału w przetargu

Burmistrz Białego Boru

Paweł Stanisław Mikołajewski

Kontakt:
Gmina Biały Bór
tel: 094 3739002, 3739032, wew. 520


Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 0943739002, +48 3739032, +48 520

Osoba do kontaktu: Gmina Biały Bór

 Wyślij wiadomość e-mail

  • powierzchnia: 2057 m2
  • powierzchnia działki: 2057 m2
  • numer oferty: 24704/3186/OGS
  • data dodania: 9 Październik 2019
  • data ostatniej aktualizacji: 9 Październik 2019

Dane kontaktowe

AMK Portal Sp. z o.o.

ul. Gdyńska 24a 83-330 Żukowo

tel: +48 58 685 85 85

tel: +48 502 011 101

Monika Dejk-Ćwikła

tel: +48 0943739002, +48 3739032, +48 520

Osoba do kontaktu: Gmina Biały Bór

 Wyślij wiadomość e-mail